Regulamin

REGULAMIN
16. Konkursu Fotograficznego „Klimaty Częstochowy” (2023)


§ 1. Organizatorzy konkursu.
Prezydent Miasta Częstochowy. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu jest Wydział Informacji i Komunikacji Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, Częstochowa, tel. 34 3707 340, e-mail: klimaty@czestochowa.um.gov.pl – w ramach prawidłowego przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego „Klimaty Częstochowy”, wyłonienia zwycięzcy, ogłoszenia i publikacji wyników, wręczenia nagród, rozliczenia konkursu;
Muzeum Częstochowskie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 47, Częstochowa – w ramach organizacji wystawy prac konkursowych zakwalifikowanych do finału Konkursu Fotograficznego „Klimaty Częstochowy”.


§ 2. Cele Konkursu.
Celem Konkursu Fotograficznego „Klimaty Częstochowy” (dalej Konkursu) jest ukazanie walorów kulturowych, architektonicznych, przyrodniczych i turystycznych Częstochowy. Zamiarem organizatora jest pozyskanie i prezentacja fotografii obrazujących zainteresowanie przejawami życia w jego różnorodnych dziedzinach.


§ 3. Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 • Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia jak i niepełnoletnia.
 • Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie dziecka/osoby niepełnoletniej jest wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego.
 • Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego w Internecie pod adresem www.klimatyczestochowy.pl, w terminie o którym mowa w § 4 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
 • Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest oświadczenie Uczestnika/ opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika o przysługujących mu wyłącznych i nieograniczonych prawach autorskich do nadesłanych fotografii a także, że nadesłane fotografie nie naruszają autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, zaś osoby, których wizerunki upubliczniono na zgłoszonych fotografiach, wyraziły na to stosowną zgodę. W przypadku, gdy jakiekolwiek osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora Konkursu z roszczeniami za dokonanie takiego naruszenia, Uczestnik zobowiązany jest zwolnić podmiot, pod adresem którego kierowane są roszczenia od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
 • Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest udzielenie Organizatorowi przez Uczestnika/ opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii zgłoszonych do Konkursu, na potrzeby realizacji i promocji Konkursu oraz promocji miasta, w przypadku gdy zostanie finalistą/ laureatem konkursu (na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.


  § 4. Zasady i przebieg Konkursu.
 • Każdy z Uczestników może nadesłać do 5 fotografii.
 • Zdjęcia przysyłane na Konkurs muszą być wykonane w Częstochowie.
 • Do Konkursu można zgłosić zdjęcia wykonane po 18 października 2022 roku.
 • Dane techniczne nadsyłanych fotografii:
  – fotografie powinny być zapisane w formacie JPG;
  – rozmiar dłuższego boku nie może być mniejszy niż 3500 piks., a rozdzielczość zdjęcia nie mniejsza niż 150 dpi.
 • Obróbka fotografii przesłanych na Konkurs może polegać wyłącznie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na kadrowaniu, rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.
 • Fotografie należy przesyłać wyłącznie poprzez panel uczestnika po wcześniejszej rejestracji na stronie Konkursu: www.klimatyczestochowy.pl.
 • Fotografie niespełniające wymagań konkursowych nie będą brane pod uwagę.
 • Termin nadsyłania prac mija o północy, 24 października 2023 roku. Otwarcie wystawy pokonkursowej i ogłoszenie wyników odbędzie się 24 listopada 2023 roku w Pawilonie Wystawowym Muzeum Częstochowskiego.
 • W przypadku zakwalifikowania się fotografii do wystawy pokonkursowej Organizator skontaktuje się z uczestnikiem Konkursu i poprosi o przesłanie (w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości od Organizatora) plików cyfrowych w jak największej rozdzielczości. W przypadku niedostarczenia ww. plików Uczestnik Konkursu zostanie zdyskwalifikowany. Wystawa będzie miała miejsce w siedzibie Muzeum Częstochowskiego – w Pawilonie Wystawowym. Prace finalistów będą także publikowane na stronach Urzędu Miasta Częstochowy, w mediach społecznościowych Urzędu Miasta Częstochowy.
 • Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w wyznaczonym przez Organizatora terminie, o którym mowa w ust. 8.
 • Wyboru zwycięskich prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Wydział Informacji i Komunikacji Urzędu Miasta Częstochowy.
 • Komisja Konkursowa sporządzi pisemny protokół z prac Komisji Konkursowej.
 • Nagrody w konkursie wynoszą:
  – PIERWSZA NAGRODA – 1900 zł;
  – DRUGA NAGRODA – 1100 zł;
  – TRZECIA NAGRODA – 700 zł.
 • Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród lub ich nieprzyznania.
 • W konkursie przewiduje się możliwość przyznania wyróżnień.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji podpisanych fotografii po rozstrzygnięciu Konkursu na stronach Urzędu Miasta Częstochowy: www.klimatyczestochowy.pl, www.czestochowa.pl.
 • Organizator zastrzega sobie także prawo do reprodukcji zakwalifikowanych do wystawy prac w materiałach promocyjnych Miasta Częstochowy.
 • Udział w Konkursie jest bezpłatny.


  § 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, Organizator informuje, że:
 • Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu/ opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika jest Prezydent Miasta Częstochowy, z siedzibą przy ul. Śląskiej 11/13, w Częstochowie (42-217);
 • Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: info@czestochowa.um.gov.pl, za pośrednictwem ePUAP (adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP) lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 • Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy poprzez adres email: iod@czestochowa.um.gov.pl;
 • Dane osobowe Uczestnika Konkursu/ opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika Konkursu zawarte w Formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu: prawidłowego przeprowadzenia konkursu „Klimaty Częstochowy”, wyłonienia zwycięzcy, ogłoszenia i publikacji wyników, wręczenia nagród. Konkurs realizowany jest przez Prezydenta Miasta Częstochowy w interesie publicznym, w ramach zadania, które polega na promocji miasta Częstochowy poprzez ukazanie jego walorów kulturowych, architektonicznych, przyrodniczych i turystycznych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dane będą również przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody udzielonej na potrzeby opublikowania informacji o laureatach, w tym ich wizerunku na oficjalnych profilach miasta Częstochowy w mediach społecznościowych;
 • Odbiorcami, którym mogą być ujawnione dane osobowe Uczestnika Konkursu/ opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika Konkursu są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska), podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych tj. m.in. podmiot serwisujący system EZD (elektronicznego zarządzania dokumentami), podmiot serwisujący system poczty elektronicznej przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Aktualna lista naszych partnerów (podmiotów przetwarzających) znajduje się w załączniku na stronie odo.czestochowa.pl. W związku z tym, że dane osobowe finalistów i laureatów konkursu zostaną udostępnione innym odbiorcom, w związku z publikacją danych w materiałach promocyjnych oraz mediach społecznościowych Administratora, odbiorcą danych będzie Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). W związku z przekazaniem danych do Meta Ireland Państwa dane mogą być udostępniane partnerom Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Informacje o zasadach przetwarzania danych oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach ochrony prywatności”: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • Dane osobowe finalistów i laureatów konkursu (imię i nazwisko), których prace zostaną skierowane na wystawę prac konkursowych zakwalifikowanych do finału konkursu zostaną udostępnione innym odbiorcom, to jest odwiedzającym ww. wystawę, która będzie odbywać się w Muzeum Częstochowskim. Odbiorcą danych będzie zatem Muzeum Częstochowskie (ul. NMP 47, 42-217 Częstochowa);
 • Dane osobowe zawarte w Formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury konkursowej. a następnie będą przechowywane wieczyście jako materiał archiwalny zgodny z kategorią archiwalną A. Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
 • Na zasadach określonych przepisami RODO Uczestnikowi Konkursu/ opiekunowi prawnemu niepełnoletniego Uczestnika Konkursu przysługuje prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do momentu jej wycofania.
 • Uczestnikowi Konkursu/ opiekunowi prawnemu niepełnoletniego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00);
 • Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednak konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania konkursu a także powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz ogłoszeniu wyników konkursu do publicznej wiadomości. W przypadku nie podania danych osobowych w Formularzu konkursowym, nie będzie możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 • Wyrażenie zgody na publikację informacji o laureatach, w tym ich wizerunku na oficjalnych profilach miasta Częstochowy w mediach społecznościowych jest dobrowolne, konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak możliwości publikowania na ww. profilach przez Organizatora informacji o laureatach.


  § 6. Postanowienia końcowe.
 • Złamanie zasad Regulaminu Konkursu jest jednoznaczne z dyskwalifikacją uczestników.
 • W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń.