Przejdź do menu Przejdź do treści

Regulamin

15. Konkurs Fotograficzny – Klimaty Częstochowy 2022

 1. Organizatorzy konkursu:

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45a, Częstochowa,
tel. 34 3707 667, e-mail: klimaty@czestochowa.um.gov.pl
Muzeum Częstochowskie
Aleja Najświętszej Maryi Panny 45, Częstochowa

2. Celem 15. edycji Konkursu Fotograficznego „Klimaty Częstochowy” jest ukazanie walorów kulturowych, architektonicznych, przyrodniczych i turystycznych Częstochowy . Zamiarem organizatora jest pozyskanie i prezentacja fotografii obrazujących zainteresowanie przejawami życia w jego różnorodnych dziedzinach. Uczestnicy Konkursu mogą przesłać zdjęcia zrobione w Częstochowie.

3. Obróbka zdjęć przesłanych na Konkurs może polegać wyłącznie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na kadrowaniu, rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.

4. W konkursie mogą wziąć udział zdjęcia wykonane od 1 stycznia 2022 r.

5. Zdjęcia przysyłane na Konkurs muszą być wykonane w Częstochowie.

6. Każdy z uczestników może nadesłać do 5 zdjęć.

7. Dane techniczne nadsyłanych fotografii:

Fotografie powinny być zapisane w formacie JPG. Rozmiar dłuższego boku nie może być mniejszy niż 1500 piks. a rozdzielczość zdjęcia nie mniejsza niż 150 dpi.

8. W przypadku zakwalifikowania się fotografii do wystawy pokonkursowej Organizator skontaktuje się z uczestnikiem Konkursu i poprosi o przesłanie (w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości od Organizatora) plików cyfrowych w jak największej rozdzielczości. W przypadku nie dostarczenia ww plików Uczestnik Konkursu zostanie zdyskwalifikowany.

9. Zgłaszanie fotografii do Konkursu:

Fotografie można przesyłać poprzez panel uczestnika po wcześniejszej rejestracji na stronie konkursu www.klimatyczestochowy.pl .
Termin nadsyłania prac mija o północy, 18 października 2022 roku.

10. Zdjęcia nie spełniające wymagań konkursowych nie będą brane pod uwagę.

11. Wyboru zwycięskich prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy.

12. Komisja Konkursowa sporządzi pisemny protokół z prac Komisji Konkursowej.

13. Nagrody w konkursie :

1 NAGRODA – 1900 zł,
2 NAGRODA – 1100 zł,
3 NAGRODA – 700 zł.

Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród lub ich nieprzyznania.
W konkursie przewiduje się możliwość przyznania wyróżnień.

14. Pokonkursowa wystawa będzie prezentowana w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

15. Organizator poda do publicznej wiadomości nazwiska i imiona laureatów.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć po rozstrzygnięciu Konkursu w galerii 15. edycji Konkursu Fotograficznego “Klimaty Częstochowy” oraz na miejskiej stronie www.klimatyczestochowy.pl.

17. Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo do reprodukcji zakwalifikowanych do wystawy prac w materiałach promocyjnych Miasta Częstochowy.

18. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

19. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych poprzez nadesłanie pracy konkursowej. W przypadku, gdy jakiekolwiek osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora konkursu z roszczeniami za dokonanie takiego naruszenia, uczestnik zobowiązany jest zwolnić podmiot, pod adresem którego kierowane są roszczenia od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

20. Wszelkie dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu „Klimaty Częstochowy” na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

21. Organizator konkursu zobowiązuje się do stosowania zasady poufności dotyczącej pozyskanych w ramach konkursu danych osobowych oraz innych informacji i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim, chyba że za pisemną zgodą osoby, której dane dotyczą.

22. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator konkursu informuje, że

  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy udostępnionych przez uczestników konkursu w „Karcie zgłoszenia” jest Prezydent Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,
  • Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: info@czestochowa.um.gov.pl, za pośrednictwem ePUAP (adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP) lub pisemnie na adres siedziby administratora,
  • Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy poprzez adres email iod@czestochowa.um.gov.pl,
  • Podstawą prawną przetwarzania danych uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
    Dane osobowe uczestników konkursu zawarte we wnioskach będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury konkursowej. Wnioski w postaci papierowej zostaną protokolarnie zniszczone do końca roku kalendarzowego,
  • Przekazanie przez uczestników konkursu danych osobowych organizatorowi ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w konkursie.
  • Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
  • Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

23. Nadesłanie prac do Konkursu „Klimaty Częstochowy” oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.